Elx un municipi accessible per a totes les persones

El model urbà que proposa ELX2030 és el d’un municipi accessible per a totes les persones.

Com assenyala Luis Cayo Pérez Bueno, la plena ciutadania de les persones amb discapacitat i la qualitat dels seus drets passen, com mai fins ara, per allò que es faça en matèria d’accessibilitat.

Per aquesta raó, és crucial orientar la gestió municipal no sols cap a l’eliminació de barreres, sinó també cap a l’accessibilitat universal de l’entorn i els serveis, de manera que puguen ser usats per les persones amb discapacitat amb normalitat i regularitat.

L’Accessibilitat Universal del municipi és un eix estratègic d’ElX2030 que s’ha incorporat a la planificació de diferents departaments municipals. A títol d’exemple, es poden ressaltar alguna de les actuacions que s’estan duent a terme en el camp del transport o del disseny urbà.

Així, en matèria de mobilitat, la flota d’autobusos urbans incorpora rampes motoritzades per a les persones amb mobilitat reduïda i un espai interior reservat per la cadira de rodes; una aplicació mòbil ens avisa sonorament de la propera arribada del nostre autobús i, durant el trajecte, de cadascuna de les parades del recorregut; les persones cegues poden activar a colp de clic senyals acústics en els semàfors per a travessar la calçada amb seguretat; es contemplen les places d’aparcament reservades i dissenyades per a l’ús de persones amb discapacitat; a més a més, la xarxa de taxis compta, per cada torn, amb 7 vehicles adaptats al servei de persones amb mobilitat reduïda.

Per la seua banda, el principi general del disseny universal es compleix en les noves àrees de joc infantil inclusives o en la progressiva incorporació, al servei d’arreplegada de fem, del contenidor de residus adaptat, amb pictogrames per a identificar el tipus de residu i fàcil maneig sense pressionar el pedal o alçar la tapa superior manualment.

Finalment, en el disseny urbà s’estan completant els ajustos necessaris en les vies i els espais públics perquè els itineraris siguen accessibles i segurs per a totes les persones. Amb això, s’eviten voreres estretes, elements de mobiliari o arbrat que impedeixen el pas, escalons aïllats, canvis de nivell, pendents, desnivells entre la vorera i la calçada, escocells desprotegits o reixetes no enrasades amb el paviment, tots aquests elements que dificulten o impossibiliten la circulació.

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per a recordar-nos que les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets i que cal treballar perquè els puguen exercir amb tota llibertat i plenitud.