Entitats socialment responsables de la Comunitat Valenciana

La Llei per al Foment de la Responsabilitat Social de la Generalitat introdueix a la Comunitat Valenciana el Registre d’Entitats Valencianes Socialment Responsables, segell distintiu d’aquelles empreses, autònoms i entitats que integren voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals en les seues operacions comercials i en les seues relacions amb els interlocutors.

Entitats socialment responsables són aquelles que destaquen en l’assumpció dels valors innats de la responsabilitat social i constitueixen un vehicle de productivitat, sostenibilitat i cohesió social.

Pot obtindre la qualificació d’Entitat Socialment Responsable i sol·licitar ser inclosa en el Registre públic, aquella empresa que, més enllà del compliment estricte de les seues obligacions legals, introdueix de manera voluntària en el seu govern, gestió i estratègia empresarial, valors relacionats amb aspectes ètics, socials, laborals, ambientals o d’I+D+I socialment responsable, com ara:

  • Aspectes ètics: mitjançant la seua plasmació en un codi ètic que reflectisca el compromís amb el bon govern corporatiu, i que incloga programes de compliance. També es valora l’existència de portals de transparència i de mecanismes interns d’integritat; la relació de l’entitat amb altres empreses per a evitar pràctiques de competència deslleial i amb els seus proveïdors a fi de visualitzar els criteris ètics i de comerç just en la selecció; el respecte, la protecció i la defensa de la naturalesa i dels drets humans en tota la cadena de subministrament; la participació en actuacions de cooperació al desenvolupament; la realització de projectes en la comunitat de caràcter cultural, esportiu, benèfic, lúdic o social; la creació d’estructures de formació, càtedres i instituts d’estudi; l’adopció de protocols i instruments per a garantir el compliment del principi de transparència en la contractació, o l’adhesió a mecanismes de resolució arbitral o per mediació de conflictes sorgits amb persones consumidores i clientela.
  • Aspectes socials i laborals: aspectes socials referents a la implicació de l’empresa en la millora social del seu entorn, la col·laboració amb el tercer sector, la promoció del voluntariat, el suport al treball de les entitats socials, la participació en projectes socials que milloren la qualitat de vida de les persones més vulnerables, la promoció de valors socials i l’educació per a la salut.

    També aspectes laborals referits, com a mínim, a la garantia d’oferir un entorn laboral segur i saludable, a la realització d’accions de formació i actualització professional, a la disposició de plans d’igualtat, a la no-discriminació i a la inclusió de la diversitat en totes les seues manifestacions, a la garantia d’igualtat retributiva entre dones i homes, a la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió social, a l’estabilitat en l’ocupació i a la conciliació de la vida personal, laboral, familiar i de coresponsabilitat entre dones i homes.

  • Aspectes ambientals: referits a les accions adoptades per a la protecció de la biodiversitat, a la lluita contra el canvi climàtic, a l’impuls de l’economia circular, a l’ús eficient dels recursos o aparells o productes sostenibles ambientalment, a l’avaluació del cicle de vida i a la prevenció de la contaminació, així com al consum responsable i sostenible.
  • Aspectes d’I+D+I socialment responsable: referits a la cultura innovadora socialment responsable de l’organització o de l’empresa, a través de la realització o patrocini d’activitats d’I+D+I dirigides a col·lectius vulnerables, les quals consideren el seu impacte en la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Llei 18/218, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.