ESTRATÈGIA

ELX2030 és una estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat que pretén coordinar i orientar millor la intervenció de l’Ajuntament d’Elx i dels principals agents locals, per a solucionar els problemes més importants que caracteritzen a Elx i afrontar amb èxit els reptes a què s’enfronta el municipi il·licità.

La política de desenvolupament local d’Elx ha d’estar alineada amb “l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”, aprovada per la Comissió Europea el 3 de març de 2010.

Des de l’Ajuntament d’Elx s’ha d’aplicar una política de desenvolupament local participatiu, entesa com un conjunt coherent d’operacions, projectes i accions el fi del qual serà satisfer les necessitats dels il·licitans i les il·licitanes.

La protecció i millora del medi ambient, la integració social, la prosperitat econòmica i l’ocupació de qualitat són metes complementàries d’ELX2030.

Per a aconseguir que el nostre municipi siga un territori més competitiu en matèria econòmica, més respectuós en l’aspecte ambiental i més integrador en aquells socials, les polítiques locals han de tindre en compte els objectius, metes, principis i directrius arreplegades en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV).

Elx necessita un pla estratègic que siga un instrument de dinamització territorial, que identifique i analitze les oportunitats que ofereix el municipi il·licità i desenvolupe un conjunt de projectes i actuacions per al seu aprofitament.

ELX2030 suposa compatibilitzar el creixement urbà i rural, el benestar social i el progrés econòmic amb la conservació i millora dels valors ambientals, paisatgístics i culturals vinculats al territori.

ELX2030 afavorirà la diversitat i la vertebració del municipi il·licità, integrant i equilibrant els aspectes urbans i rurals, la nostra costa, els nostres barris i pedanies.

Elx necessita un model de desenvolupament que permeta implantar una economia sostenible, intel·ligent i integradora.

El model econòmic que es desitja per a Elx, respectuós amb el territori, ha de ser capaç de generar taxes altes d’ocupació de qualitat, una productivitat en constant increment i una elevada cohesió social en el territori.

L’Ajuntament d’Elx fomentarà una economia verda que use de forma eficient els recursos naturals i energètics, i considere el territori com a factor clau de competitivitat econòmica.

La necessària transformació i modernització de l’actual model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi il·licità, requereix tindre en compte els següents objectius operatius:

 • Resoldre els problemes, desequilibris i vulnerabilitats que puguen estar afectant els il·licitans i il·licitanes.
 • Afrontar amb èxit els reptes econòmics, ambientals, climàtics, demogràfic i socials que s’estan manifestant en l’entorn local.
 • Aconseguir un territori més competitiu en l’aspecte econòmic, més respectuós amb el medi ambient i més integrador socialment.
 • Afavorir el creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat.
 • Aconseguir l’equilibri entre el medi rural i urbà.

És essencial que l’Ajuntament d’Elx exercisca la capacitat de lideratge del dit procés de transformació i modernització, sobre la base de la introducció efectiva i real del concepte de sostenibilitat en el desenvolupament local.

Elx vol optar a ser Capital Verda Europea pels resultats de les seues polítiques locals i per les seues singularitats.

L’Ajuntament d’Elx liderarà una política local que tinga en compte el propòsit estratègic de què Elx siga la Ciutat Verda i l’objectiu de ser declarada Capital Verda Europea, recolzada en les següents línies d’actuació:

 • Acció pel Clima (mitigació i adaptació).
 • Foment de la Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Valoració de la Infraestructura Verda.
 • Protecció i millora del Patrimoni Cultural i Natural.
 • Protecció i Conservació de la Biodiversitat.
 • Rehabilitació i Recuperació de Sòls Urbans i Espais Públics.
 • Acció contra la Contaminació Ambiental.
 • Gestió Integral de Residus.
 • Gestió Integral de l’Aigua.
 • Eficiència Energètica.
 • Impuls al Creixement Verd i l’Ecoinnovació.

ELX2030 proposa accions per a afavorir la transformació del model econòmic del municipi il·licità.

ELX2030 permetrà definir i aplicar una política de desenvolupament local per part de l’Ajuntament d’Elx que afavorisca la transformació del model econòmic del municipi il·licità, recolzant-se en els valors i principis de la sostenibilitat, l’ecoinnovació, la creativitat i la digitalització.

Les polítiques en matèria de desenvolupament econòmic comprendran les següents línies d’actuació:

 • La capacitat creativa i innovadora de les empreses i emprenedors il·licitans.
 • La diversificació sectorial.
 • La reindustrialització i la Indústria 4.0.
 • La internacionalització.
 • L’emprenedoria i les noves oportunitats de negoci.
 • L’economia social.
 • La formació professional i empresarial especialitzada.
 • La creació d’ocupació de qualitat.
 • El desenvolupament integral del Camp d’Elx.
 • La dinamització comercial.
 • La transformació d’Elx com a destinació turística singular.
 • La rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana.
 • La modernització de l’Administració Local.
 • La connectivitat logística.

Elx ha d’invertir en la millora i potenciació dels factors de localització d’activitats econòmiques.

El municipi il·licità disposa d’una sèrie de recursos, infraestructures, equipaments, i serveis, públics i privats, que el converteixen en una interessant “Ciutat per a Invertir” amb notables possibilitats per a afrontar amb èxit el necessari procés de canvi del model econòmic.

Elx té un conjunt de factors de localització d’activitats econòmiques que la fan molt atractiva per al desenvolupament de l’agricultura, el comerç, la indústria, els serveis i el turisme.

 • Fàcil accés a mercats i clients.
 • Presència d’una base empresarial consolidada.
 • Existència de personal qualificat.
 • Implantació de tres Universitats.
 • Disponibilitat d’espai de qualitat per a activitats econòmiques.
 • Política local de suport a la creació d’empreses.
 • Xarxa de serveis innovadors i tecnològics a les empreses.
 • Entorn urbà de qualitat.
 • Mobilitat urbana sostenible.
 • Entorn natural singular.
 • Excel·lent oferta cultural i d’oci.