INICI

Elx vol ser un municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

Estratègia activitat comercial

S’ha presentat l’Estratègia d’Exercici de l’Activitat Comercial Detallista d’Elx (EDACOM ELX) davant del Consell de Desenvolupament Comercial. El document ha sigut elaborat per l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic ELX2030 amb la col·laboració de l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial de l’Ajuntament d’Elx.

L’EDACOM ELX proposa 10 objectius estratègics, 33 objectius operatius i 129 accions concretes a desenrotllar en el període 2019-2021, amb la finalitat d’afavorir la necessària transformació, modernització i dinamització dels sectors econòmics que integren l’activitat comercial detallista il·licità.

L’Estratègia presentada està en fase de participació ciutadana, podent aportar-se iniciatives i propostes d’actuació a tindre en compte.

Elx vol optar a ser candidata al Premi Capital Verda Europea.

Elx pels Objectius de Desenrotllament Sostenible
Per la igualtat de gènere

Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i xiquetes no és només un dret humà bàsic, sinó que a més és crucial per a accelerar el desenrotllament sostenible. Ha sigut demostrat una vegada i una altra que empoderar a les dones i xiquetes té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenrotllament a nivell mundial.

El número 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU pretén: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les xiquetes.

ELX VERD

ELX ECOINNOVADOR

ELX CREATIU

ELX DIGITAL

El Pla ELX2030 es proposa millorar la qualitat de vida ciutadana, afavorir la prosperitat econòmica i potenciar el benestar social a Elx.

Aconseguir l’equilibri entre el medi rural i urbà en el municipi il·licità és un objectiu prioritari d’ELX2030.

L’economia verda, l’economia creativa i l’economia digital seran pilars essencials del nou patró de creixement.