PROJECTES

L’estratègia ELX2030 es compon d’un conjunt de projectes i plans estratègics que s’estan dissenyant i executant per a convertir en realitat la visió de futur d’Elx, ser un municipi verd en el qual prevalga el principi de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Projectes i plans estratègics

La visió de futur és la definició d’un propòsit estratègic a mitjà i llarg termini que es converteix en un principi bàsic que unifica, organitza i guia les principals decisions i actuacions que s’han d’adoptar i executar en l’àmbit municipal per a seguir una direcció comuna i arribar a un final predeterminat i desitjat.

ELX2030 ha d’alinear les seues metes estratègiques amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, de manera intel·ligent i integradora, i plantejar línies d’actuació per a:

  • Preservar i millorar el medi ambient per a augmentar el nivell de qualitat de vida ciutadana, protegir la salut i salvaguardar els ecosistemes locals.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats i la integració socioeconòmica per a millorar les condicions de vida i de treball de les persones i col·lectius més vulnerables.
  • Potenciar la prosperitat econòmica i la creació d’ocupació de qualitat.
  • Promoure un desenvolupament urbà i rural que respecte i millore els valors ambientals, paisatgístics i culturals vinculats al territori.
  • Afavorir l’exercici del dret a un habitatge assequible, digna i adequada.
  • Impulsar els processos de regeneració i renovació urbana per a millorar la qualitat de les infraestructures, equipaments i serveis públics i rehabilitar el parc edificatori.

Els valors de la sostenibilitat, l’ecoinnovació, la creativitat i la digitalització han de ser la base dels plans i projectes estratègics per a millorar el present i crear el futur d’Elx.

Desenvolupament urbà

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat d’Elx (EDUSI)
Fase: Execució

Pla Centre
Fase: Execució

Regeneració i Renovació Urbana del Barri Sant Antón
Fase: Execució

Revisió del Pla General Estructural d’Elx
Fase: Tramitació

Desenvolupament ambiental

Pla Especial de Protecció del Palmerar
Fase: Tramitació

Pla d’Infraestructures Estratègiques per a la Competitivitat i la Sostenibilitat
Fase: Execució

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Elx (PMUS)
Fase: Tramitació

Desarrollo social

Plan de construcción, reforma y mejora de los centros educativos de Elche (PLAN EDIFICANT)
Fase: Ejecución

Desenvolupament econòmic

Ampliació d’Elx Parc Empresarial
Fase: Tramitació

Elx Campus Tecnològic
Fase: Execució

Elx Ciutat del Calçat
Fase: Elaboració

Estratègia de Desenvolupament de l’Activitat Comercial Detallista d’Elx (EDACOM)
Fase: Execució

Pla d’Administració Electrònica Ajuntament d’Elx
Fase: Execució

Projecte de nou Palacio de Congressos d’Elx
Fase: Elaboració