Aprovat el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica

Per Resolució de 10 de gener de 2020, de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, s’ha publicat en el Boletín Oficial del Estado, el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PCCCA).

El PNCCA resulta de l’obligació establida en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, i incorporada a l’ordenament jurídic espanyol en el Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics.

La contaminació atmosfèrica és una de les principals preocupacions socials actuals. L’emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera pot incidir, no sols en la salut humana, sinó també en la degradació de materials i en els éssers vius i ecosistemes.

En el PNCCA s’estableixen sostres d’emissió per al diòxid de sofre (SO2), els òxids de nitrogen (NOX), els compostos orgànics volàtils no metànics (COVNM), l’amoníac (NH3), i partícules en suspensió fines (PM2,5).

L’elaboració del PNCCA, s’ha dut a terme d’acord amb el que s’estableix en l’article 6 del Reial decret 818/2018, de 6 de juliol. La fi principal d’aquest Programa és complir els compromisos de reducció d’emissions atmosfèriques antropogèniques, per als períodes compresos des de 2020 a 2029, i a partir de 2030.

En el Programa, s’estableixen mesures de reducció dels contaminants esmentats en els sectors més rellevants com la indústria, el transport, l’agricultura, entre altres, per a aconseguir aconseguir els objectius europeus establits.

El Programa va ser aprovat per Consell de Ministres el 27 de setembre de 2019, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica.