Adjudicada la redacció del Pla d'Acció Territorial d'Alacant i d'Elx

La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha adjudicat la redacció del Pla d’Acció Territorial d’Alacant i Elx (PAT) a un grup d’experts encapçalats per la Universitat d’Alacant, consultors especialitzats, a més d’altres professionals i tècnics amb experiència en l’elaboració de plans territorials d’àmbit supramunicipal dins de la Comunitat Valenciana, per un import total aproximat de 255.000 euros.

Aquest Pla d’Acció Territorial afectarà, en principi, a 14 municipis i a una població d’uns 765.000 habitants, la qual cosa suposa el 15% de la població de la Comunitat Valenciana i el 40% de la població provincial, i comprendrà una superfície de 1,233 km², amb una densitat de 621 hab/km², quasi tres vegades per damunt de la mitjana regional.

El PAT definirà la infraestructura verda, el sistema de mobilitat sostenible, així com la proposta del sistema de ciutats.

El PAT d’Alacant i Elx ja compta amb un primer document inicial elaborat per la Conselleria i amb el document d’abast de l’avaluació ambiental i territorial estratègica realitzat per l’òrgan ambiental.

Aquest document contindrà la definició de la infraestructura verda de l’àrea d’influència territorial d’Alacant i d’Elx, el punt de partida de la qual serà el paper connector dels llits fluvials del Monnegre, la rambla del Rambuchar i el Vinalopó, així com els connectors terrestres de la Serra de Crevillent-Saladar d’Aigua Amarga, Clot de Galvany- Saladar d’Aigua Amarga, el Maigmó-Puig Campana i serra de la Grana-Cabeço d’Or- franja litoral.

També serà un tema prioritàri l’anàlisi territorial i la viabilitat com a parcs agraris i com a espais emblemàtics que combinen els aspectes agrícoles productius amb la conservació i posada en valor dels ambientals, culturals i paisatgístics. A Elx destaquen el Camp d’Elx o la zona dels Carrisars. En aquesta infraestructura s’inclouran tots els terrenys de major valor ambiental, territorial i paisatgístic, i les seues connexions per mitjà de llits fluvials i vies pecuàries.

Un altre apartat d’aquest Pla serà la proposta del sistema de ciutats, en el qual s’analitzarà tot el planejament municipal, el seu estat jurídic i la seua compatibilitat amb la infraestructura verda del territori i l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. A més, s’estudiaran les zones d’oportunitat i de nova centralitat, susceptibles d’acollir els nous usos i activitats estratègiques de futur, i que hauran d’estar connectades amb sistemes de transport sostenible d’alta capacitat.

El Pla d’Acció Territorial d’Alacant i d’Elx serà un instrument de coordinació del planejament municipal i un marc de referència per a la presa de decisions estratègiques.

El document també contindrà la definició del sistema de mobilitat sostenible que relacionarà l’esquema de transport, la infraestructura verda i les àrees d’oportunitat per a reservar sòls estratègics per a dotacions i equipaments de caràcter supramunicipal, intercanviadors de transport, aparcaments dissuasoris, usos logístics o parcs comarcals d’innovació. Tot això sense oblidar les connexions ferroviàries d’Alacant i Elx amb l’aeroport, així com altres instal·lacions estratègiques i compartides o les estacions d’alta velocitat ferroviària.

El Pla d’Acció Territorial d’Alacant i d’Elx serà un instrument de coordinació del planejament dels municipis de cada entorn metropolità i un marc de referència per a la presa de decisions estratègiques, tant per a la Generalitat com per a possibles inversors privats que vullguen optimitzar les seues decisions d’inversió.