El Consell aprova els estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori que tindrà la seu a Elx

L’organisme autònom adscrit a la Conselleria de Política Territorial exercirà les competències de protecció de la legalitat urbanística

L’objecte dels estatuts és articular l’organització d’aquest organisme i iniciar el procés d’adhesions dels ajuntaments que ho decidisquen.

El Consell ha aprovat els Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, organisme autònom de la Generalitat adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que exercirà les competències autonòmiques en matèria de protecció de la legalitat urbanística, que tindrà la seua seu a Elx.

L’objecte d’aquest decret és articular l’organització i el funcionament d’aquest organisme i iniciar el procés d’adhesions a l’Agència dels ajuntaments que així ho decidisquen mitjançant acord plenari.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori té com a finalitat essencial vetlar per la utilització racional i legal del sòl, d’acord amb el que disposen la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i la resta de legislació urbanística.

La Generalitat, a través de l’Agència, exerceix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb el caràcter de competència pròpia en concurrència amb la municipal.

Iniciat per la Generalitat en aquests supòsits l’exercici de la seua competència, el municipi haurà d’abstindre’s de tota actuació respecte d’aquest assumpte des del moment en què reba l’oportuna comunicació, i remetrà a l’administració autonòmica les actuacions que fins a aquest moment hi haguera, si escau, desenvolupat.

En els municipis que s’adherisquen a l’Agència, la potestat autonòmica de protecció de la legalitat urbanística s’exercirà de manera concurrent amb el municipi, respecte a les infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, comeses abans de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

En relació amb aquestes infraccions, si no s’haguera iniciat cap procediment municipal de protecció de la legalitat urbanística, l’Agència podrà assumir la competència exclusiva per a iniciar i tramitar el corresponent procediment per delegació del municipi, sempre que així conste expressament en l’acord d’adhesió.

Així mateix, s’exercirà de manera exclusiva respecte a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir després de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori té entre les seues funcions la inspecció i la vigilància urbanística sobre els actes d’edificació i ús en sòl no urbanitzable, i l’adopció de les mesures cautelars previstes en la legislació urbanística, especialment les de suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl que es realitzen en sòl no urbanitzable sense les preceptives autoritzacions municipals i autonòmiques o incomplint les condicions de les autoritzacions atorgades.

L’adhesió dels municipis a l’Agència implica la delegació de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi que s’ha integrat voluntàriament, en els supòsits d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit. La potestat d’inspecció i supervisió s’exercirà de manera concurrent entre l’ajuntament adherit i l’Agència.

Per a la incorporació d’un municipi, l’Agència requereix un acord d’adhesió del ple municipal adoptat per majoria absoluta, que haurà de ser confirmat per la direcció-gerència de l’Agència i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’acord d’adhesió tindrà una vigència de quinze anys i es podrà prorrogar.