Es crea el Consell Municipal de Formació Professional de l'Ajuntament d'Elx

Una de les metes que es persegueix amb l’Objectiu 4 de Desenvolupament Sostenible (Educació de Qualitat) és que, d’ací a 2030, augmente considerablement el nombre de persones jóvens i adultes que tenen les competències tècniques i professionals necessàries per a accedir a l’ocupació, al treball decent i a l’emprenedoria.

Per a poder aconseguir aquesta meta, l’Ajuntament d’Elx està articulant actuacions perquè les persones que decideixen enfocar els seus estudis cap a la formació professional puguen trobar una ocupació de qualitat quan finalitze aquest cicle.

Una d’aquestes actuacions és la creació d’un Consell Municipal de Formació Professional, que té com a objecte el coneixement de la situació de la Formació Professional a Elx.

L’Ajuntament d’Elx constitueix un òrgan col·legiat sectorial de caràcter consultiu i participatiu en matèria de Formació Professional.

Aquest Consell portarà a terme el seguiment i avaluació de l’execució de la Formació Professional, perquè la seua programació done resposta a les necessitats reals que demana el mercat laboral a Elx.

Es tracta d’un fòrum de trobada que posa en comú les necessitats del món educatiu i el món laboral, de manera que els centres que imparteixen la Formació Professional a Elx adeqüen la seua oferta als perfils professionals demanats per les indústries i empreses il·licitanes.

En el Projecte de Reglament del Consell Municipal de Formació Professional s’estableix que hi estaran representades associacions empresarials, universitats, organitzacions sindicals de l’àmbit laboral i docent, Instituts de Formació Professional, l’Administració Educativa amb implicacions en la Formació Professional, associacions o organitzacions de pares i mares d’alumnat de Formació Professional i associacions d’alumnat.

El Projecte de Reglament també enumera les seues funcions:

  • Orientació de la política municipal en l’àmbit de la Formació Professional, des del marc de la Política Educativa de la Generalitat Valenciana.
  • Seguiment de la posada en marxa, execució i coordinació de les actuacions a portar a terme per les entitats que formen part del Consell.
  • Avaluació, amb caràcter anual dels recursos destinats al desenvolupament de les actuacions municipals en matèria de Formació Professional, i els objectius aconseguits, i planejament de les necessitats per al següent any.
  • Elaboració d’un informe bianual de resultats i d’impacte de les accions desenvolupades.
  • Promoció d’iniciatives d’estudi i anàlisi de la realitat socioeducativa de la ciutat en matèria de Formació Professional.
  • Coneixement i canalització de debats, propostes i iniciatives que contribueixen al compliment de les actuacions en aquesta matèria.
  • Informar de les qüestions que, en matèria de Formació Professional, li siguen sol·licitades, ja siga tant per la Conselleria d’Educació com per l’Ajuntament.
  • Col·laborar amb les diverses campanyes d’informació i divulgació en matèria de Formació Professional.