Consulta pública prèvia de la revisió del Pla General Estructural d’Elx

La necessitat d’adaptar el Pla General al nou marc legal, així com l’oportunitat d’adequar el model d’habitar el territori als reptes actuals, com són el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la transició energètica, la cohesió social, els valors paisatgístics, culturals i ambientals, fan necessari una revisió del Pla General vigent amb la finalitat d’aconseguir un territori més competitiu i innovador que servisca de suport a un sector econòmic diversificat i potenciador de les diferents activitats econòmiques.

Aquesta iniciativa, que està relacionada amb l’objectiu 11: “ciutats i comunitats sostenibles” dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de novembre de 2020, va aprovar el document de la consulta pública prèvia de la revisió del Pla General Estructural d’Elx, redactat pels serveis tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Elx i va acordar sotmetre el citat document a CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA per un termini de 30 dies hàbils des de la seua publicació en la pàgina web de l’Ajuntament perquè s’hi realitzen aportacions. Les aportacions poden realitzar-se a través del correu electrònic consultapreviarevisionpg@elche.es.

El Pla General pot consultar-se en el següent enllaç
Exposició pública: 30 dies (finalitza el 30.12.2020)
El termini de consulta prèvia per a la revisió del Pla General s’ha ampliat fins al 31 de gener de 2021.