E-ADMINISTRACIÓ

L’e-Administració permet a la ciutadania, entitats i empreses poder relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, utilitzant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

L’Ajuntament d’Elx està compromés, en l’àmbit de l’Administració Local, amb un dels sis grans objectius de l’Agenda Digital per a Espanya, el de millorar l’e-Administració i adoptar solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics.

La principal finalitat és incrementar l’eficàcia i eficiència de l’Ajuntament d’Elx i optimitzar el gasto públic municipal, mantenint al mateix temps uns serveis públics universals i de qualitat. Per això, la participació ciutadana i la utilització de canals electrònics per a la comunicació entre ciutadans, empreses i Administracions Públiques són factors clau en què cal invertir.

La bretxa digital és un dels set problemes i obstacles del desenvolupament urbà d’Elx que s’han identificat en l’ EDUSI Elx.

Un dels Objectius Temàtics de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Integrat i Sostenible d’Elx (EDUSI Elx) és el millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i el seu accés (Objectiu Temàtic 2).

La bretxa digital és un dels set problemes i obstacles del desenvolupament urbà d’Elx que s’han identificat en l’EDUSI Elx i que afecten una part de la població, alguns col·lectius desfavorits, i a determinades zones del municipi il·licità.

Aquesta vulnerabilitat digital incideix de forma negativa en la satisfacció de les necessitats de les persones, frena els avanços i progressos econòmics i socials, i limita la prosperitat urbana. És un obstacle al desenvolupament d’Elx a l’afectar de forma negativa a la productivitat econòmica, la qualitat de vida, el nivell d’infraestructures i equipaments urbans, l’equitat i la inclusió social.

El desenvolupament del model d’Elx Ciutat Intel·ligent és un dels objectius estratègics de l’EDUSI.

L’EDUSI Elx es planteja com a Objectiu Específic el promoure les TIC a través d’actuacions en Administració electrònica local i en el desenvolupament del concepte de ciutats intel·ligents.

Per a aconseguir l’Objectiu Estratègic proposat, l’EDUSI Elx fixa dos Objectius Operatius: millorar l’e-Administració i adoptar solucions digitals per a la prestació eficient dels serveis públics; i reduir la bretxa digital. Per això es defineixen dos línies d’actuació, la primera dirigida a afavorir l’accessibilitat i millora de l’administració electrònica; i la segona a desenvolupar la plataforma Elx Smart City.

L’Ajuntament d’Elx té previst invertir 3 milions d’euros per a materialitzar les línies d’actuació establides en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Integrat i Sostenible d’Elx.

L’Ajuntament d’Elx vol millorar l’e-Administració i adoptar solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics.

Des de l’Ajuntament d’Elx s’està treballant en el desenvolupament de l’e-Administració per mitjà d’una sèrie d’actuacions:

  • La simplificació i eliminació de les càrregues i tràmits administratius innecessaris.
  • El foment de l’ús dels serveis públics digitals per part de la ciutadania, entitats i empreses, a través de la millora de la qualitat, la seguretat, l’accessibilitat, la usabilitat i l’ajust a les necessitats reals.
  • L’avanç cap a l’Administració sense papers, de manera que s’automatitzen els procediments i processos administratius.
  • L’impuls d’una Administració Local ecològica per mitjà de l’ús de les TIC, optimitzant la utilització de solucions tecnològiques i racionalitzant serveis d’administració electrònica.
  • L’establiment de mecanismes específics per afavorir l’accés de col·lectius vulnerables.