ECONOMIA CREATIVA

L’Ajuntament d’Elx, a través del Pla ELX2030, està dissenyant un model de desenvolupament local basat en l’economia creativa, sobre la base de la mobilització de la creativitat ciutadana, l’activació de la innovació urbana i el foment dels sectors cultural i creatiu.

Una política local que pretén crear, en el municipi il·licità, un entorn urbà atractiu per a la creativitat i la innovació i per al sorgiment i desenvolupament de les indústries culturals i creatives.

Els sectors cultural i creatiu són font d’idees innovadores susceptibles de ser transformades en productes i serveis que generen creixement i ocupació i contribuïsquen a abordar els canvis socials a Elx.

L’economia creativa es pot convertir en el pilar essencial d’un nou patró de creixement.

Per a la Comissió Europea, les indústries culturals són les que produeixen i distribueixen béns o serveis que, en el moment en què s’estan creant, es considera que tenen un atribut, ús o fi específic que incorpora o transmet expressions culturals, amb independència del valor comercial que puguen tindre.

A més dels tradicionals sectors artístics (arts escèniques i visuals, o patrimoni cultural, inclòs el sector públic), les indústries culturals també comprenen el cine, el sector del DVD i el vídeo, la televisió i la ràdio, els jocs de vídeo, els nous mitjans de comunicació, la música, els llibres i la premsa.

Les indústries creatives, per a la Comissió Europea, són aquelles que utilitzen la cultura com a material i tenen una dimensió cultural, encara que la seua producció siga principalment funcional. Entre elles s’inclouen l’arquitectura i el disseny, que integren elements creatius en processos més amplis, així com subsectors com ara el disseny gràfic, el disseny de moda o la publicitat.

Les indústries culturals i creatives conformaran un sector estratègic en l’àmbit econòmic il·licità, amb un gran potencial de creixement.

La UNESCO defineix les indústries culturals i creatives com els sectors d’activitat que tenen com a objecte principal la creativitat, la producció o reproducció, la promoció, la difusió i la comercialització de béns, serveis i activitats de contingut cultural, artístic o patrimonial.

El concepte d’indústria cultural i creativa ha d’entendre’s com a els sectors d’activitat organitzada, compostos per les funcions necessàries per a permetre que els béns, serveis i activitats de contingut cultural, artístic o patrimonial arriben al públic o al mercat.

Les indústries culturals i creatives no es limiten als productors de continguts, sinó que engloben totes les activitats connexes o relacionades que contribuïxen a la realització i la difusió dels productes culturals i creatius, és a dir, reproducció i duplicació; suport tècnic i equipament de suport; promoció, difusió, circulació, venda i distribució; conservació; comunicació, informació i formació.

Els béns, els serveis i les activitats culturals tenen una naturalesa dual, són portadors d’identitats, valors i significats, i de valor econòmic i social.

En el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) s’entén per sectors cultural i creatiu, tots aquells les activitats dels quals es basen en valors culturals o expressions artístiques i altres expressions creatives, independentment de que les dites activitats estiguen orientades al mercat o no i del tipus d’estructura que les duga a terme i sense tindre en compte el mode de finançament de la dita estructura.

Entre les activitats que formen els sectors cultural i creatiu es compten el desenvolupament, la creació, la producció, la difusió i la conservació dels béns i serveis que encarnen expressions culturals, artístiques o altres expressions creatives, així com altres tasques afins, com l’educació o la gestió.

Els sectors cultural i creatiu inclouen, entre altres: l’arquitectura, els arxius, les biblioteques i els museus, l’artesania artística, els audiovisuals (incloent el cine, la televisió, els videojocs i els multimèdia) , el patrimoni cultural material i immaterial, el disseny, els festivals, la música, la literatura, les arts escèniques, l’edició, la ràdio i les arts visuals.

Les indústries culturals i creatives poden contribuir al desenvolupament local il·licità, en termes econòmics, socials i territorials.