ECONOMIA DIGITAL

L’economia digital és aquella caracteritzada per l’ús de tecnologies digitals i que pivota sobre tres pilars bàsics: les infraestructures (maquinari, programari, xarxes, etc.), els processos organitzatius (l’e-business), els fluxos de béns i serveis (l’e-commerce).

Moltes empreses il·licitanes, en major o menor mesura, utilitzen les tecnologies digitals en molts elements de la seua cadena de valor. Les “natives” tenen la seua raó de ser en l’economia digital, amb un model de negoci que està concebut per a desenvolupar-se en un entorn digital. Les “revolucionades” són aquelles que ja existien abans de la revolució digital i han experimentat una transformació total amb la digitalització, tant pel que fa als seus productes o serveis com als processos i elements restants de la cadena de valor.

La importància de les empreses natives i revolucionades està augmentant de forma significativa a Elx, compartint tres aspectes econòmicament rellevants: el cost de produir una unitat addicional s’ha reduït prou, fins a arribar en alguns casos a valors pròxims a zero; el cost d’accés als seus productes s’ha reduït de forma notable; i, el cost de distribució i de transport és molt menor del que era usual.

Les empreses il·licitanes han de desenvolupar una estratègia de transformació digital per a assegurar la seua supervivència i el seu desenvolupament futur.

Les noves tecnologies digitals estan transformant de forma radical l’entorn de les empreses il·licitanes, afectant tant les distintes etapes del seu procés productiu com a la forma en què les empreses es relacionen i competeixen entre si.

Les aplicacions de la tecnologia digital permeten tindre un control total del flux d’informació generat en temps real en els processos de producció y/o en la prestació dels serveis, resultant essencial en la presa de decisions empresarials.

L’adopció de les tecnologies digitals suposa importants canvis organitzatius en les empreses il·licitanes, adoptant models més flexibles i descentralitzats, i redueix de forma important els costos d’entrada en molts sectors d’activitat, augmentant la competència.

L’expansió de l’economia digital a Elx només serà possible si es disposa d’un ecosistema digital fort.

La revolució digital està canviant les estructures de l’economia il·licitana, està suposant un increment de l’activitat econòmica i una millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

La digitalització està incidint d’una forma significativa en la millora de la productivitat total dels factors, permetent generar major producció amb les mateixes unitats de capital i treball.

L’expansió de l’economia digital a Elx només serà possible si es disposa d’un ecosistema digital fort. El desenvolupament d’aquest tipus d’economia depén de tres factors: les infraestructures digitals (conjunt d’infraestructures necessàries per a donar suport al negoci digital, incloses les empreses que produeixen maquinari i programari, les xarxes de comunicacions i els proveïdors de serveis i de contingut digital), el capital humà qualificat i la qualitat institucional (creació d’un entorn idoni que facilite la inversió empresarial i la innovació).

La intel·ligència artificial, la digitalització, l’automatització, la robotització, tindran efectes significatius en el mercat laboral i l’organització del treball.

La transformació digital està canviant l’estructura del mercat laboral i la mateixa naturalesa del treball. Per a treballar en una economia digitalitzada, seran necessàries noves competències i habilitats que requeriran una millora de la capacitació dels treballadors a tots els nivells.

Cal aplicar polítiques que fomenten la formació i el reciclatge continu de la mà d’obra il·licitana per a incrementar els seus nivells de qualificació, ocupabilitat i adaptabilitat a les noves exigències de la transformació digital.

L’Ajuntament d’Elx emprendrà campanyes de sensibilització en tots els sectors de la societat il·licitana per a promoure l’adquisició de competències digitals.

L’educació i formació de la força laboral il·licitana són claus per al desenvolupament de la nova indústria.