EDUSI ELX

El municipi d’Elx és l’àrea urbana seleccionada per a elaborar una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI Elx) a llarg termini, que ha sigut aprovada per la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, segons Resolució de 18 de maig de 2017, havent obtingut la major puntuació entre les 185 estratègies espanyoles presentades en la segona convocatòria d’ajudes realitzada pel Govern.

L’EDUSI Elx suposa una inversió de 30 milions d’euros a finançar al cinquanta per cent entre l’Ajuntament d’Elx i el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.

Els fonaments de l’EDUSI Elx són el procés de planificació i gestió urbana estratègica que es desenvolupa en el municipi il·licità des de l’any 1996, donant-li continuïtat. L’Ajuntament d’Elx està desenvolupant una governança local que situa en el centre de la gestió municipal a la ciutadania, amb la finalitat que aquesta participe en el disseny i implementació d’un model de ciutat intel·ligent, sostenible i integrador.

L’EDUSI Elx pretén afavorir la Prosperitat Urbana i la Qualitat de Vida en el municipi il·licità, en especial en les zones més vulnerables.

L’Estratègia aprovada forma part d’un procés de planificació integrada que es proposa conciliar les necessitats a curt termini amb els resultats desitjats a llarg termini, d’una economia competitiva, una qualitat de vida elevada i la sostenibilitat del medi ambient.

El model de desenvolupament del municipi il·licità, a través de l’EDUSI Elx, es proposa incorporar les tres prioritats establides en l’Estratègia EUROPA 2020 per a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

L’EDUSI Elx se centra en quatre objectius temàtics predeterminats per les autoritats europees i nacionals (OT). A més, s’inclouen dos objectius temàtics addicionals (OTa) que està desenvolupant l’Ajuntament d’Elx, pels seus propis mitjans i en l’àmbit de les seues competències municipals.

Objectius temàtics

OT 2

Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i el seu l’accés

OT 4

Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors

OT (a) 8

Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral

OT (a) 3

Millorar la competitivitat de les PIMES

OT 6

Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

OT 9

Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació

L’EDUSI Elx implica un compromís de l’Ajuntament d’Elx amb el desenvolupament urbà sostenible i integrat, a partir de la participació de tots els actors locals, per a conformar un model de municipi que afavorisca el compliment dels objectius establits en el “Marc d’actuació de la Unió Europea per al desenvolupament urbà sostenible”, en la “Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible” (inclosos els Objectius de Desenvolupament Sostenible) i en la “Nova Agenda Urbana” aprovada per Nacions Unides en 2016.

L’EDUSI Elx tenint en compte l’anàlisi prèvia realitzada de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi il·licità, i amb la finalitat de resoldre els principals problemes urbans, es planteja una sèrie d’Objectius Estratègics (OE) a aconseguir per la ciutat a llarg termini, dividits per Objectius Operatius (OO).

L’EDUSI Elx es fixa com a desafiament resoldre els principals problemes locals, satisfer les necessitats ciutadanes i millorar els recursos, infraestructures, equipaments i serveis urbans.