El desafiament de disminuir els residus del plàstic

“L’ Estratègia Europea per al Plàstic en una Economia Circular” assenyala la importància que aquest material té per l’economia, l’ocupació i la vida quotidiana, així com la urgent necessitat d’actuar per a reduir els residus generats.

El considerable augment dels residus del plàstic i la seua presència en l’entorn genera un seriós problema ambiental, danya el turisme, la pesca i el transport marítim, i pot afectar la salut humana a través de la cadena alimentària.

La solució a aquest problema passa per elevar el muntant que és reciclat i reutilitzat una vegada finalitzada la seua vida útil, i per disminuir la quantitat de plàstic que arriba a l’abocador o s’incinera.

Menys plàstic en les nostres vides té un efecte directe sobre el control de les emissions de carboni que s’emeten a l’atmosfera, contribueix a l’ús sostenible i responsable de l’energia i els recursos i redueix la dependència de l’extracció de combustibles fòssils per a produir plàstic.
Sistemes d’arreplega de residus selectiva eficaços, combinats amb una minoració del fem del plàstic i una major conscienciació del consumidor, són essencials per a minorar la contaminació per plàstics i l’impacte negatiu en la salut i en el medi ambient.

És un objectiu estratègic per a Elx, augmentar les quantitats de plàstic que es depositen en el contenidor groc una vegada finalitzada la seua vida útil, facilitant a tota la ciutadania contenidors per a la arreplega selectiva, però també generant cultura ciutadana preocupada per l’impacte que sobre el medi ambient té l’excessiu ús d’aquest material.

En “l’Estratègia Europea per al Plàstic en una Economia Circular” es contempla l’horitzó de 2030 perquè tots els envasos de plàstic comercialitzats puguen ser reutilitzables o puguen reciclar-se d’una manera rendible. També s’enumeren una sèrie de mesures per a combatre progressivament aquest residu:

  • Disseny de productes que duren més, es puguen reutilitzar i reciclar.
  • Augment dels nivells de l’arreplega selectiva de residus plàstics.
  • Reducció dels envasos de plàstic que es rebutgen després d’un breu ús, perquè rares vegades es reciclen i acaben moltes vegades llançats al sòl -xicotets envasos, bosses, tasses, tapes i palles.
  • Augment de la utilització del plàstic reciclat.
  • Minoració del fem marí, que és transporta pels corrents, es degrada en microplàstics o forma zones denses de fem que queda atrapat en els remolins oceànics.
  • Reducció de la contaminació per microplàstics, diminuts fragments de plàstic de menys de 5 mm que s’acumulen en el mar i el xicotet grandària del qual facilita que la fauna marina els ingerisca fàcilment i entren en la cadena alimentària.
  • Impuls de la inversió i la innovació per a trobar solucions circulars.