ELX ECOINNOVADOR

Perquè Elx siga un municipi ecoinnovador, els dirigents i agents locals han d’apostar per transformar l’actual model econòmic, creant un entorn experimental per a l’economia verda.

Aquest nou model impulsarà el creixement econòmic sostenible, millorant el benestar humà i l’equitat social, creant oportunitats d’ocupació i treball decent per a totes les persones, fent un ús eficient dels recursos naturals, reduint l’impacte ambiental i atenent als efectes del canvi climàtic.

Elx aplicarà polítiques per a fomentar un creixement verd que garantisca que els béns naturals locals continuen proporcionant els recursos i els servicis ambientals de què depén el benestar de la població.

L’Ajuntament d’Elx fomentarà l’ecoinnovació com un factor clau d’un nou model d’economia verda.

L’ecoinnovació implica nous modes de producció, sistemes organitzatius, processos, tecnologies, serveis i productes que contribuïsquen que les empreses il·licitanes siguen més sostenibles i més ecològiques en els seus principis d’actuació.

Els sectors econòmics il·licitans han d’integrar de forma equilibrada els objectius del creixement, la creació d’ocupació de qualitat, l’aprofitament més eficient i responsable dels recursos, i la protecció i atenció de la naturalesa i del medi ambient. A més, han de maximitzar el cicle de vida dels productes, utilitzant menys recursos i minimitzant el seu impacte ambiental.

Per a l’Observatori d’Ecoinnovació de la Unió Europea, “l’ecoinnovació és qualsevol innovació que redueix l’ús dels recursos naturals i redueix l’emissió de substàncies nocives al llarg de tot el cicle de vida”.

L’ecoinnovació transformarà el model econòmic il·licità fent-ho més competitiu, redistributiu i sostenible.

Avantatges de l’ecoinnovació

V1

Millora l’eficiència en l’ús dels recursos i disminueix el consum de matèries primeres i energía.

V2

Minimitza el deteriorament ambiental pel menor ús de recursos naturals i una menor contaminació.

V3

Genera demanda de nous productes i serveis, facilitant una cultura ecològica.

Elx necessita un model de desenvolupament que permeta implantar una economia sostenible, intel·ligent i integradora.

El nou model econòmic il·licità ha de ser respectuós amb el territori i capaç de generar altes taxes d’ocupació de qualitat, una productivitat en constant increment i una elevada cohesió social.

L’Ajuntament d’Elx fomentarà una economia verda que usa de forma eficient els recursos locals i considera el territori com un factor clau de competitivitat econòmica.

L’economia verda i l’ecoinnovació seran un dels pilars essencials del nou patró de creixement il·licità.

L’ecoinnovació ha de considerar les modalitats de consum i producció sostenible. Cal desenvolupar iniciatives innovadores que permeten crear guanys nets de les activitats econòmiques per mitjà de la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació, aconseguint al mateix temps una millor qualitat de vida.

El consum i la producció sostenible consisteixen a fomentar l’ús eficient dels recursos i l’energia, la construcció d’infraestructures que no danyen el medi ambient, la millora de l’accés als serveis bàsics i la creació d’ocupacions ecològiques, justament remunerades i amb bones condicions laborals.

A Elx, els dirigents i agents locals han d’establir mesures per a fer complir l’Objectiu 12 de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

En el municipi il·licità, entre tots, hem de garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

La transició a una economia més circular, en la qual el valor dels productes, els materials i els recursos es manté en l’economia durant el major temps possible, i en la qual es redueix al mínim la generació de residus, constituïx una política adequada per a aconseguir una economia sostenible, hipocarbònica, eficient en l’ús dels recursos i competitiva.

L’economia circular implica un canvi rellevant en el mode de dissenyar, produir, utilitzar i consumir els productes. Es pretén abandonar el model lineal tradicional en el qual s’utilitzen matèries primeres per a fabricar béns que després es venen, s’utilitzen i, a continuació, es rebutgen com a residus.

Els principis de l’economia circular vinculats als diferents productes són l’eco-concepció (disseny tenint en compte la incidència mediambiental al llarg del cicle de vida del producte) , la funcionalitat, la durabilitat, l’ecoeficiència, la reutilització, la reparació, el reciclatge de residus, la valoració (aprofitament energètic dels residus que no es poden reciclar) i l’eco-consum.

La transició cap a una economia més circular ofereix grans oportunitats per a Elx i la seua ciutadania.