Elx ja té contenidors accessibles

Elx ha incorporat al servei d’arreplega de fem domèstic el contenidor de residus adaptat.

Per tal que les persones amb discapacitat puguen viure de manera independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida, es requereixen mesures que asseguren l’accés, en igualtat de condicions amb les altres, a l’entorn físic i els seus elements.

El contenidor de fem adaptat suposa un pas endavant per l’eliminació dels obstacles i les barreres amb què es troben, en la seua vida diària, les persones amb mobilitat reduïda.

El disseny dels contenidors segueix la normativa d’accessibilitat universal i ha sigut avaluat favorablement per l’ONCE. Tenen una boca inferior que permet, a les persones amb mobilitat reduïda i que es desplacen amb cadires de rodes o a les persones majors, fer-ne ús d’una manera senzilla, sense veure’s obligades a utilitzar el pedal o a alçar la tapa superior manualment. A més, tenen pictogrames per a la identificació dels residus.

La distribució dels contenidors en el municipi es fa després d’un treball previ dut a terme per la Regidoria de Benestar Social per a determinar aquelles zones on són més demandats.
Instal·lats inicialment 22 elements, al llarg del 2018 s’augmentarà progressivament aquesta xifra.

Aquesta actuació s’afegeix a les mesures dutes a terme per l’Ajuntament d’Elx per a facilitar a les persones amb discapacitat l’accés als serveis municipals, en igualtat de condicions que les altres persones, incorporant en la gestió municipal el principi de l’accessibilitat universal, arreplegat en la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya l’any 2008.