Elx pot ser municipi industrial estratègic

L’entrada en vigor de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, obri la possibilitat que Elx siga declarat com a municipi industrial estratègic per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Per a aconseguir el reconeixement de municipi industrial estratègic, s’han de reunir els següents requisits acumulatius: que almenys més de la mitat del sòl industrial del municipi estiga classificat com a àrea industrial avançada d’acord amb el que disposa l’esmentada llei, i tinga una superfície superior a un milió de metres quadrats amb aquesta classificació. I que l’Ajuntament haja aprovat una bonificació del 50% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), o una altra assimilable, per a les empreses industrials instal·lades o que es pretenguen instal·lar.

Les àrees industrials valencianes es classificaran en tres categories: àrea industrial bàsica, àrea industrial consolidada i àrea industrial avançada.

La declaració com a municipi industrial estratègic serà publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» així com en el portal web de la Conselleria, i apareixerà de forma destacada en el mapa d’àrees industrials de la Comunitat. A més, comportarà l’atribució d’un distintiu de municipi industrial estratègic, el qual podrà ser utilitzat lliurement, i en exclusiva, per l’entitat local beneficiària per a les actuacions de promoció i publicitat institucional que consideren.

Segons la Llei 14/2018, es podran classificar com a enclavaments tecnològics les zones vinculades a un o més parcs cientific-tecnològics, o a xarxes tecnològiques organitzades que físicament es troben ubicades en emplaçament diferent, i estan destinades a concentrar empreses d’alt component tecnològic o d’alta intensitat innovadora que faciliten la fase competitiva d’implantació de tecnologia.

Elx Campus Tecnològic i el Parc Científic de la UMH podrien classificar-se com a enclavaments tecnològics.

Per a la seua classificació, els enclavaments tecnològics hauran d’estar ubicats en les àrees classificades com a àrea industrial avançada. No obstant això, es podran classificar com a enclavaments tecnològics urbans aquelles zones dins dels grans nuclis urbans, amb seus universitàries, quan per la seua configuració urbanística agrupada i singular, les seues infraestructures de telecomunicacions i l’existència d’un entorn de generació i transferència de coneixement es configuren com a espais adequats per al desenvolupament de l’enclavament.

Llei 14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana