ELX VERD

Perquè Elx siga un municipi verd, els dirigents i agents locals i la ciutadania, han de desenvolupar les seues actuacions, individuals i col·lectives, prioritzant la protecció i millora del medi ambient amb la finalitat d’augmentar el nivell de qualitat de vida, protegir la salut i salvaguardar els ecosistemes locals.

L’Ajuntament d’Elx assumeix, com pròpia del projecte ELX2030, una de les prioritats de l’Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, en concret la d’un creixement sostenible, a partir de la promoció d’una economia que faça un ús més eficaç dels recursos locals, que siga més verda i competitiva.

Aquest enfocament estratègic ajudarà a Elx a prosperar en un món amb poques emissions de carboni i recursos limitats i, al mateix temps, impedirà la degradació del medi ambient, la pèrdua de biodiversitat i un ús no sostenible dels recursos.

Elx Verd recolzarà la cohesió econòmica, social i territorial del municipi il·licità.

L’Ajuntament d’Elx promocionarà els valors i principis vinculats a la sostenibilitat per a la seua incorporació habitual a la política local, a les actuacions dels principals agents locals i a les accions personals ciutadanes; i, per a això, tindrà en compte els principis següents:

 • Integrar les consideracions mediambientals en la política de desenvolupament local, incloent l’ús sostenible dels recursos naturals, promovent la recuperació econòmica i la millora en la qualitat de vida ciutadana, i aplicant millors polítiques i protecció social per a les persones més vulnerables.
 • Garantir una governança democràtica inclusiva i efectiva, recolzada en la participació ciutadana, creant espais per al diàleg, el debat i la consecució de consensos en els temes clau del municipi il·licità.
 • Afrontar de forma activa l’amenaça del canvi climàtic, adoptant les mesures oportunes de mitigació i adaptació i creant resiliència als seus riscos i efectes negatius.

El desenvolupament sostenible ha guanyat cada vegada més legitimitat entre la ciutadania com a factor determinant de la qualitat de vida de les generacions actuals i futures.

Elx té recursos locals excepcionals que ens identifiquen i que ens fan diferents, singulars i únics, per a convertir-nos en un municipi ecològic i sostenible.

 • El Palmerar, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
 • La diversa i rica Infraestructura Verda del municipi il·licità.
 • El Camp d’Elx, amb excel·lents valors ambientals, paisatgístics, econòmics, socials i culturals.

Aquests excel·lents i únics recursos locals presenten un element comú, excepcional i singular, l’aigua i la importància de la gestió dels recursos hídrics per a Elx.

La climatologia, el procés de desertificació, la rica infraestructura verda existent, l’aigua, converteixen Elx en un oasi, al sud d’Europa.

Elx Verd es proposa com a objectiu principal col·laborar en la solució de problemes i obstacles del desenvolupament urbà del municipi il·licità, identificats en l’Estratègia DUSI Elx

Problemes Urbans

P2

Pressió sobre el medi ambient i natural

P3

Elevat consum energètic i congestió del trànsit

P6

Infravivenda i degradació edificatòria

En el context de l’EDUSI Elx, Elx Verd es planteja com a Objectius Estratègics els següents:

 • Reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI).
 • Rebaixar la pressió sobre el medi ambient i natural.
 • Disminuir el consum dels principals recursos naturals.
 • Abaixar la congestió del trànsit.
 • Eliminar les emissions contaminants ambientals.
 • Millorar la qualitat del medi urbà i dels barris vulnerables.
 • Augmentar la consciència ecològica ciutadana.

L’Ajuntament d’Elx aplicarà una estratègia per a aconseguir un model de municipi ecològic i sostenible.

Perquè Elx siga “La Ciutat Verda” i Capital Verda Europea, l’Ajuntament d’Elx i els agents locals hauran d’aplicar polítiques que primen la sostenibilitat en l’àmbit del desenvolupament local, relacionades amb les actuacions següents:

 • Acció pel Clima (mitigació i adaptació).
 • Foment de la Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Valoració de la Infraestructura Verda.
 • Protecció i millora del Patrimoni Cultural i Natural.
 • Protecció i Conservació de la Biodiversitat.
 • Rehabilitació i Recuperació de Sòls Urbans i Espais Públics.
 • Acció contra la Contaminació Ambiental.
 • Gestió Integral de Residus.
 • Gestió Integral de l’Aigua.
 • Eficiència Energètica.
 • Impuls del Creixement Verd i l’Ecoinnovació.

El Camp d’Elx i el litoral il·licità són elements essencials de l’entorn mediambiental d’Elx.

El Camp d’Elx posseeix importants recursos mediambientals i paisatgístics que cal preservar, protegir i mantindre, i això cal fer-ho compatible amb la prosperitat urbana i la millora de la qualitat de vida.

El Camp d’Elx és fonamental per a aconseguir promoure quatre grans objectius estratègics: la diversificació de l’activitat econòmica d’Elx, el desenvolupament humà i una major qualitat de vida ciutadana, el creixement urbà sostenible i la vertebració i cohesió del municipi il·licità.

El litoral il·licità és un espai amb un elevat valor ambiental i territorial, on hi ha nuclis urbans importants que han de tindre un nivell adequat d’infraestructures, equipaments i serveis, públics i privats, ben dimensionats i de qualitat per a atendre les necessitats ciutadanes.