Estratègia per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació

L’article 2 bis de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, modificada per la Directiva (UE) 2018/844, estableix que cada Estat membre elaborarà una estratègia a llarg termini per a donar suport a la renovació dels seus parcs nacionals d’edificis residencials i no residencials, tant públics com privats, transformant-los en parcs immobiliaris amb alta eficiència energètica i descarbonitzats abans de 2050, per a facilitar la transformació econòmicament rendible dels edificis existents en edificis de consum d’energia quasi nul.

El Govern d’Espanya ha desenvolupat l’ERESEE 2020, l’actualització 2020 de l’Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació Energètica en el Sector de l’Edificació.

Aquesta iniciativa està relacionada amb diversos dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant, objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles, i objectiu 13: Acció pel clima.

Per a l’elaboració de l’ERESEE 2020 es va realitzar un procés d’informació pública. També es van fer diversos estudis i informes de suport sobre temes específics (demanda energètica en habitatges, tipologies i prospectiva de sistemes de calefacció en residencial i terciari, potencial solar, finançament i pràctiques innovadores a Europa i a Espanya, impacte macroeconòmic, etc.).

L’ERESEE 2020 ha sigut avaluada pel BPIE Buildings Performance Institute Europe com la millor de les estratègies nacionals presentades a la UE en compliment del mandat de la Directiva 2010/31/UE.

Aquest document és l’actualització de les estratègies anteriors, presentades en els anys 2014 i 2017: ERESEE 2014 i ERESEE 2017.

Consultar tota la documentació en relació amb l’ERESEE 2020