El Govern declara l'emergència climàtica

El Consell de Ministres ha acordat la Declaració del Govern davant l’Emergència Climàtica i Ambiental, en la qual es compromet a adoptar 30 línies d’acció prioritàries, cinc d’elles en els primers 100 dies, per a combatre el canvi climàtic amb polítiques transversals.

La Declaració s’inicia constatant el consens generalitzat de la comunitat científica sobre l’impacte “sense precedents” que l’actual model de desenvolupament ha tingut sobre el sistema climàtic. Davant aquest desafiament, l’acord marca com a “únic camí possible” aconseguir la neutralitat climàtica en 2050, un objectiu que constitueix una oportunitat per a avançar en la modernització, innovació i millora de la competitivitat de l’economia espanyola, generant ocupació de qualitat.

Cal impulsar les sinergies entre les accions pel clima i la conservació de la naturalesa, totes dues fonamentals per a garantir el benestar i la supervivència de la humanitat i del planeta.

Es tracta, tal com la defineix l’Acord, d’un projecte de futur en comú, en línia amb els compromisos adquirits amb l’Agenda 2030, una agenda integral de pau i solidaritat, en favor d’un desenvolupament sostenible per a totes i tots, que posa a les persones i al planeta en el centre de l’acció política.

D’aquesta manera, es canalitza el procés de transformació en positiu de la nostra economia i de la nostra societat, que es basa en la ciència i en el principi de prudència econòmica, contribuint a assegurar les oportunitats dels més joves, la justícia intergeneracional i una major equitat i disminució de la desigualtat en les generacions actuals.

En aquest sentit, la Declaració subratlla que l’emergència climàtica promourà respostes que acompanyen a aquells sectors, col·lectius i territoris més directament amenaçats pels impactes físics o els canvis exigits per la seguretat climàtica, amb la finalitat de garantir una transició justa i no deixar a ningú arrere.

Des del govern local es desenvoluparà una activa política pel clima, adoptant mesures per a mitigar els efectes del canvi climàtic en el municipi il·licità.

Compromisos polítics

Les primeres mesures per a fer front a aquest desafiament es materialitzaran en els primers 100 dies d’acció de Govern. Es tracta del marc regulador fonamental que és el que inspirarà a la resta d’accions que han d’escometre’s en tots els nivells de l’Administració. Complint aquest termini, l’Executiu es compromet a:

  1. Remetre al Parlament el projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que garantisca l’obligació de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle amb l’objectiu d’aconseguir la neutralitat climàtica a tot tardar en 2050, sobre la base d’un sistema elèctric 100% renovable, un parc de turismes i de vehicles comercials amb emissions de 0 gCO2/km, i un sistema agrari neutre en CO2 equivalent; així com d’un sistema fiscal i pressupostari i un sistema financer compatibles amb la necessària descarbonització de l’economia i de la societat. En la qual es disposaran, integrant la perspectiva de gènere, mesures específicas que impulsen la creació d’ocupació de qualitat, la millora de la salut i qualitat de vida de la ciutadania.
  2. Definir la senda de descarbonització a llarg termini del nostre país, de forma ordenada, assegurant l’objectiu de neutralitat climàtica a tot tardar l’any 2050.
  3. Invertir en un país més segur i menys vulnerable enfront dels impactes i riscos del canvi climàtic. En aquesta línia, es presentarà el segon Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic incloent el sistema nacional d’observació del clima i l’elaboració d’un menú d’indicadors d’impacte.
  4. Reforçar els mecanismes de participació ja existents i garantir de forma estructurada la participació ciutadana en el procés de presa de decisions en matèria de canvi climàtic a través de l’establiment d’una Assemblea Ciutadana del Canvi Climàtic, la composició del qual tindrà en compte el principi de representació equilibrada entre dones i homes i inclourà la participació dels joves.
  5. Impulsar, secundar i acompanyar la transformació del nostre model industrial i agrari, així com del sector serveis, de manera que afavorisquen la sostenibilitat de les activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat, i que integren adequadament les externalitats ambientals, afavorisquen l’eficiencia i la innovació i la compatibilitat de les seues estratègies de negoci amb els límits ambientals.