Indicadors europeus per a avaluar la política local ambiental

L’Ajuntament d’Elx adopta una nova política urbana, fonamentada en l’ús d’indicadors de gestió i en processos de control, que afavorisquen la fixació de patrons d’actuació, la comprovació dels resultats reals enfront dels estàndards establits, la presa de decisions correctes – quan els resultats reals no satisfaent els estàndards- i la posada en marxa de les accions correctores necessàries.

S’estableix així un model transparent d’avaluació de la gestió ambiental a través d’un Quadro d’indicadors, semblant a l’utilitzat per la Comissió Europea per a valorar la capitalitat verda europea.

Aquets indicadors avaluen:

 • El canvi climàtic: mitigació i adaptació.
 • La mobilitat urbana sostenible.
 • Les zones verdes urbanes amb ús sostenible del sòl.
 • La naturalesa i biodiversitat.
 • La qualitat de l’aire.
 • El soroll.
 • Els residus.
 • L’aigua.
 • El creixement verd i l’ecoinnovació.
 • El comportament energètic.

D’aquesta manera, es reforça el lideratge d’una política local que té en compte la visió estratègica de “Elx, La Ciutat Verda” i que contribueix a transformar el model mediambiental del municipi, tot això recolzat en 11 línies d’actuació:

 • Acció pel Clima (mitigació i adaptació) .
 • Foment de la Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Valoració de la Infraestructura Verda.
 • Protecció i millora del Patrimoni Cultural i Natural.
 • Protecció i Conservació de la Biodiversitat.
 • Rehabilitació i Recuperació de Sòls Urbans i Espais Públics.
 • Acció contra la Contaminació Ambiental.
 • Gestió Integral de Residus.
 • Gestió Integral de l’Aigua.
 • Eficiència Energètica.
 • Impuls al Creixement Verd i l’Ecoinnovació.

Com a resultat de la implementació d’aquesta nova política ambiental, Elx podria estar en condicions de presentar una candidatura al premi Capital Verda Europea, que anualment concedeix la Comissió Europea a les ciutats que acrediten un historial consolidat de compliment de les normes ambientals i que, com a Elx, es comprometen a perseguir avanços ambiciosos en la protecció ambiental i el desenvolupament sostenible.

Proposta d’acord aprovada per la JGL de 16 març de 2018

Indicadors Comissió Europea