PIMESA adjudica el contracte d’execució d’una zona verda en el Barri Sant Antón

El Consell d’Administració de PIMESA, en sessió celebrada el dia 8 d’agost, va acordar adjudicar a l’empresa OBRES I SERVEIS P. SELVA, SL el contracte per a l’execució de les obres d’urbanització de la zona verda SJL-5 del PRIM del Barri de Sant Antón d’Elx, per import de 124.782,56 euros, sense incloure IVA, tot això de conformitat amb l’oferta presentada, i amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars que regulen la licitació, en haver obtingut la major puntuació en la classificació final de les huit ofertes rebudes, i haver aportat correctament la documentació requerida.

El projecte d’urbanització de la zona verda, redactat per l’arquitecte Fernando García López, contempla actuar sobre una superfície total de 1.105 m² al carrer Bisbe Cubero.

El projecte es compon de 4 parts, una zona de petanca en la qual es disposarà de 4 pistes per a la pràctica d’aquest esport, una zona de jocs infantils i gimnàstica a l’exterior que complementa la part lúdica de l’espai, una zona d’arbratge de diferent port i grandària, així com una zona pavimentada que vertebra tot el conjunt.

Les pistes de petanca compten amb un clos perimetral individual, accedint a elles mitjançant una porta tipus cancel·la. Cada pista ve delimitada per un marc de tauler de fusta.

La zona de jocs infantils i zona de gimnàstica exterior ve delimitada per una zona de paviment continu de formigó, dos dels seus quatre costats i dues zones enjardinades amb cítrics en línia, dos dels seus quatre costats.

La zona pavimentada dura es realitza mitjançant paviment continu de formigó, rematat amb un pendent que permeta l’evacuació d’aigua de pluja.

La zona enjardinada està composta per diferents amplàries de capa vegetal i arbratge, amb palmeres datileres, tarongers i/o llimeres, brachichitón, ficus i oliveres, a més de diferents tanques de lavanda, romer i aligustre.