PIMESA adjudica el projecte d’urbanització i reparcel·lació de l’ampliació del Parc Empresarial

El Consell d’administració de PIMESA ha adjudicat a l’empresa “Consultors Associats Enginyeria i Urbanisme, SLP” el projecte de reparcel·lació de l’actuació integrada del sector E-49 del Pla General d’Elx, que correspon a l’ampliació del Parc Empresarial en uns 600.000 metres quadrats.

La proposta econòmica acceptada per a l’adjudicació ha sigut de 426.679,45 euros (IVA no inclòs) amb una baixa del 24,98% sobre el pressupost base de licitació.

El pla parcial del nou sector E49 va ser aprovat pel ple municipal al novembre de l’any 2021 i estableix en el nord i el sud del sector dues zones edificables i ús terciari en la zona sud-oest, garantint la diversificació d’usos i la implantació dels serveis necessaris.

Els treballs objecte del contracte es desenvoluparan en les següents fases:

  • Redacció i elaboració del Programa d’Actuació Integrada
  • Redacció del Projecte de Reparcel·lació
  • Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres

Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres
Els projectes inclouen la redacció de les obres de connexió i integració de la urbanització amb la xarxa viària i amb les infraestructures d’energia, de comunicacions i de serveis públics, així com la rehabilitació o construcció de la “Casa de la Mina” o “Torre d’Ibarra”, que figura incorporada a la Relació de Conjunts i Elements Protegits del Camp, del Pla Especial de Protecció d’Edificis i Conjunts del Terme Municipal d’Elx (element núm. 37) del Pla General d’Elx, amb un grau de protecció ambiental.

En cas de resultar necessària l’expropiació de terrenys per al desenvolupament de l’actuació urbanística, l’empresa adjudicatària haurà de redactar els corresponents projectes.

Prestarà l’assistència tècnica i jurídica precisa per a l’elaboració i tramitació de tots els projectes fins a la seua aprovació definitiva, inscripció registral de la reparcel·lació i aprovació de la seua liquidació definitiva, comprenent la resolució de tota mena d’al·legacions i recursos en via administrativa.

L’empresa adjudicatària haurà de tindre la redacció i elaboració del Programa d’Actuació Integrada, que inclou els projectes d’urbanització i reparcel·lació, en el termini màxim de 12 mesos.