PIMESA projecta la construcció d’un edifici de “Habitatges Sociables”

En l’última sessió celebrada del Consell d’Administració de PIMESA es va presentar el projecte d’edificació d’habitatges en el solar propietat de l’empresa situat en el sector E5 de la ciutat.

En una zona pròxima al “Hort de Travalón”, PIMESA projecta la construcció d’un edifici d’habitatges que es convertirà en referent a nivell nacional i internacional per les seues característiques particulars de construcció i d’ús.

El projecte municipal de “habitatges sociables” inclourà la construcció d’aquest edifici de singular disseny, basat en el model de convivència col·laborativa pel qual els seus residents gaudeixen d’un habitatge propi (privacitat) i comparteixen una sèrie d’espais comuns destinats a la relació entre les persones, promovent els valors personals de convivència i comunitat (sociabilitat): Col·laboració, Cooperació, Coparticipació, Comunicació i Connectivitat.

Aquest edifici funcionarà com a pilot per al projecte de l’Ajuntament d’Elx que oferirà aquests habitatges en lloguer descartant-se les modalitats de comercialització en règim de venda i de lloguer amb opció de compra.

Basat en la filosofia del “cohousing” implantat en grans ciutats europees, el nou dels “habitatges sociables” radica en el fet que seran promogudes, construïdes, gestionades i tutelades pel govern local, comercialitzades amb un “contracte social”, connectades en la xarxa de serveis socials municipals, i amb l’assistència i el suport de “Animadors Sociables”, persones voluntàries dinamitzadores d’activitats.

La Regidoria de Polítiques de Majors de l’Ajuntament d’Elx aportarà el personal per a coordinar els programes i prestar els serveis necessaris a les persones majors que participen en el projecte de “habitatges sociables”.

Els espais comuns d’aquest Edifici Pilot tindran una connexió directa amb la xarxa de serveis socials de la ciutat per a desenvolupar activitats culturals, esportives, digitals i d’oci.

Aquest projecte és a més una de les línies de treball del Pla estratègic de la ciutat ELX2030 pel qual es promou a Elx el desenvolupament sostenible, el benestar social, el creixement econòmic, la prosperitat urbana i la qualitat de vida. “La visió de futur d’Elx és ser un municipi sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital”.

L’edifici, de promoció pública, integrarà els principis de sostenibilitat ambiental, social i econòmica, tant en el procés edificatori com en la comercialització i en l’ús d’aquest per part de les persones que visquen en ell. Un projecte amb capacitat de generar un nou estil de vida recolzat en la convivència de persones de diferents edats, d’espais privats i comuns, d’activitats individuals i col·lectives, i d’actituds solidàries i sostenibles.

El projecte i l’execució de les obres de construcció de l’edifici seguiran criteris d’arquitectura bioclimàtica i sostenible: eficiència en l’ús de recursos, materials i energia, aprofitament de recursos ambientals disponibles, generació d’espais verds i reducció de costos de manteniment de l’edifici i habitatges, entre altres.

Està previst que la promoció concórrega a les ajudes del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 la convocatòria del qual està prevista per a la seua publicació per part de la Generalitat Valenciana en breu.