Política de privacitat i Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’AJUNTAMENT D’ELX ha adaptat la seua Política de Privacitat al Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

L’AJUNTAMENT D’ELX és el responsable del tractament de les dades de les persones interessades en la definició i el desenvolupament del Pla Estratègic ELX2030.

L’AJUNTAMENT D’ELX adopta les mesures necessàries i raonables per a garantir que les dades personals siguen tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb les persones interessades;que siguen arreplegades amb fins determinats, explícits i legítims, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb els seus fins; quesiguen adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als qualssón tractades; quesiguen exactes i, si fóra necessari, actualitzades; quesiguen mantingudes de manera que es permeta la identificació de les persones interessades durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; i quesiguen tractades amb seguretat, integritat i confidencialitat.

L’AJUNTAMENT D’ELX informa les persones usuàries d’aquest lloc web, www.elx2030.es, que les dades personals demanades per mitjà dels formularis que hi haen les seues pàgines requereixen expressament de consentiment per al seu tractament, i s’hi s’informa de manera detallada i específica de la base jurídica que justifica l’adaptació de l’aplicació de normes del mencionat Reglament General de Protecció de Dades. A més, s’informa dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, revocació del consentiment, així com de la limitació o oposició al tractament.

Amb la finalitat d’oferir el millor servei i per talde facilitar-ne l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seua freqüència d’utilització. A aquests efectes, l’AJUNTAMENT D’ELX utilitza la informació estadística elaborada per un proveïdor de serveis d’Internet.

L’AJUNTAMENT D’ELX no utilitza cookies per a arreplegar informació de les persones usuàries, ni registra les direccions IP d’accés. Únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a les persones usuàries la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi ha) .

Es comunica a les persones usuàries que en www.elx2030.es existeixen enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de l’AJUNTAMENT D’ELX. En accedir a tals llocs web pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

AVÍS LEGAL

1. Informació General

D’acord amb el que disposa l’article 10.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en relació amb el lloc web www.elx2030.es s’informa que és propietat de l’AJUNTAMENT D’ELX, amb domicili en la plaça de Baix núm. 1, 03202. Elx.

A l’efecte de contacte amb l’AJUNTAMENT D’ELX, s’estableix la següent adreça de correu electrònic: info@elx2030.es

Per atotes les pàgines d’aquest lloc web: Copyright © 2018 AJUNTAMENT D’ELX.

2. Objecte del lloc web

L’AJUNTAMENT D’ELX ofereix aquest lloc web per a facilitar la definició i el desenvolupament del Pla Estratègic ELX2030. L’accés, per part de les persones usuàries, és de caràcter lliure i gratuït. A més, a través d’aquest lloc web es facilita la realització de determinades gestions operatives.

L’AJUNTAMENT D’ELX ha desenvolupat el lloc web per a acomplir el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; i el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril.

L’AJUNTAMENT D’ELX es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que s’hiincorporen. La persona usuària reconeix i accepta que en qualsevol moment l’AJUNTAMENT D’ELX puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren en el lloc web.

3. Accés

L’accés al lloc web i la navegacióper ellconfereix la condició de persona usuària i comporta la plena acceptació del contingut del present Avís Legal.

L’última versió de l’Avís Legal podrà ser consultada per les persones usuàries sempre que ho desitgen en l’adreça electrònica www.elx2030.es. Si la persona usuària decideix no acceptar les condicions vigents, haurà d’abstenir-sed’accedir al lloc web i/o utilitzar els continguts i serveis disponibles.

Per a accedir al lloc web, les persones usuàries han de disposard’un accés a Internet i tindre l’equip, els dispositius i els sistemes operatius necessaris.

Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del lloc web, les persones usuàries podran necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics i/o dispositius de determinats programes o aplicacions. La instal·lació anirà a càrrec de les persones usuàries, declinant l’AJUNTAMENT D’ELX qualsevol tipus de responsabilitat que se’n poguera derivar.

4. Condicions d’ús

L’accés i la navegació pel lloc web confereix la condició de persona usuària i comporta la plena acceptació del contingut del present Avís Legal.
Les persones usuàries s’obliguen a usar el lloc web i els continguts i serveis que s’hiincorporen de forma diligent i correcta; i es comprometen a no utilitzar el lloc web per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral, els bonscostums acceptats o l’ordre públic establit i amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant l’AJUNTAMENT D’ELX qualsevol responsabilitat que de tot això es poguera derivar.

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic pel qual els usuaris puguen beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis del lloc web.

Les persones usuàries s’obliguen al següent:
a)A abstenir-sed’utilitzar els continguts i serveis de forma que es puga danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o elgaudi per part d’unesaltres persones usuàries.
b)A no modificar els equips, lesaplicacions i elssistemes de l’AJUNTAMENT D’ELX de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips, aplicacions i sistemes modificats a fi d’obtindre accés no autoritzat a qualsevol contingut i/o servei del lloc web.
c)A no interferir ni interrompre l’accés i lautilització del lloc web, elsservidors oles xarxes connectades, o incomplir els requisits,els procediments iles regulacions de la política de connexió de xarxes.

L’AJUNTAMENT D’ELX es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a www.elx2030.es en qualsevol moment a les persones usuàries, el comportament de les quals no siga ajustat al que estableix el present Avís Legal. L’AJUNTAMENT D’ELX perseguirà també l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li pogueren correspondre en dret.

5. Responsabilitat

Excepte les obligacions legals que corresponguen a l’AJUNTAMENT D’ELX, les persones usuàries reconeixen i accepten expressament que l’AJUNTAMENT D’ELX no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja siga expressa o implícita sobre el lloc web, o dels continguts i serveis que s’hi incorporen, declinant qualsevol tipus de responsabilitat, entre altres, sobre els temes següents:

  • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels continguts i serveis que hi incorpora.
  • Els nivells de qualitat i funcionalitat del lloc web i dels continguts i serveis que hi incorpora.
  • La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web i als continguts i serveis que hi incorpora.
  • L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del lloc web o dels serveis que hi ofereix.
  • L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els equips, dispositius i sistemes operatius de les persones usuàries (programari i maquinari).

L’AJUNTAMENT D’ELX no serà responsable dels retards o errors que es produïsquenen l’accés, elfuncionament i l’operativitat del lloc web, els seus continguts i/o serveis; així com tampoc de les interrupcions, lessuspensions o el mal funcionament, quan tingueren l’origen en avaries i problemes produïts per situacions alienes al’AJUNTAMENT D’ELX, en especial de força major o situacions d’urgència extrema.

Les persones usuàries accepten voluntàriament que la utilització del lloc web, dels continguts i dels serveis que incorpora té lloc, en tot cas, sota la seua responsabilitat, per la qual cosa adoptaran totes aquelles mesures necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos, incloent-hil’adopció de les mesures de seguretat necessàries per a garantir procediments antivirus i de recuperació de dades.

6. Enllaços

Des de www.elx2030.es es facilita l’accés a pàgines web que es consideren d’interés per a la definició i el desenvolupament del Pla Estratègic ELX2030, pertanyents a i/o gestionades per tercers.

L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre l’AJUNTAMENT D’ELX i el propietari de la pàgina web on s’establisca, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de l’AJUNTAMENT D’ELX dels seus continguts i/o serveis.

Llevat que expressament es manifeste el contrari, l’AJUNTAMENT D’ELX no ofereix ni gestiona per ell mateix, ni per mitjà de tercers, la informació, elscontinguts i/o serveis disponibles en les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni els fa propis. Les persones usuàries, per tant, han d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en les pàgines enllaçades.

Atés quel’AJUNTAMENT D’ELX no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen en el lloc web, les persones usuàries reconeixen i accepten que l’AJUNTAMENT D’ELX no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis a què puguen accedir en les pàgines.

7. Drets de propietat

Es comunica expressament que tots els elements del present lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, l’arquitectura de navegació, elscodis font, laforma, eldisseny i ladenominació dels productes, les aplicacions i eines,la tecnologia, lespàgines i marques, els noms comercials, logotips i signes distintius, les fotografies i gravacions, i els gràfics, són propietat de l’AJUNTAMENT D’ELX i estan protegits per la legislació vigent.

Les persones usuàries hauran d’abstenir-sed’efectuar la reproducció, l’adaptació, lacombinació, laintegració en unesaltres aplicacions, elsarreglaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts i serveis accessibles a través del lloc web, excepte autorització expressa de l’AJUNTAMENT D’ELX.

Informes, estudis, articles, notícies, fotografies i altres documents semblants, que es publiquen en www.elx2030.es, tenen drets de propietat intel·lectual i es reprodueixen, distribueixen i comuniquen públicament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, tenint com a finalitat exclusiva informar sobre la definició i el desenvolupament del Pla Estratègic ELX2030.

Les persones usuàries reconeixen i accepten que en el lloc web hi haaccessibles continguts i serveis propietat de tercers, els drets delsqualsestan protegits per la legislació espanyola vigent.

El lloc web és operat i controlat per l’AJUNTAMENT D’ELX des de la seua seu a Elx (Espanya), per la qual cosa totes les qüestions que pogueren derivar-se de l’accés i/o ús s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que la persona usuària tinga el seu domicili fora d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmet als jutjats i tribunals d’Elx.

8. Legislación aplicable y jurisdicción competente

El sitio web es operado y controlado por el AJUNTAMENT D’ELX desde su sede en Elche (España), por lo que todas las cuestiones que pudieran derivarse del acceso y/o uso del mismo se entenderán reguladas e interpretadas de conformidad con la legislación española.

En el caso de que la persona usuaria tenga su domicilio fuera de España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se somete a los Juzgados y Tribunales de Elche.

9. Vigència i modificació de l’Avís Legal

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del lloc web, així com dels continguts i serveis incorporats, té una duració indefinida.

La vigència del present Avís Legal finalitzarà de forma immediata quan l’AJUNTAMENT D’ELX publique un nou Avís.

L’accés i la utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions establides en l’esmentat Avís Legal.

L’AJUNTAMENT D’ELX es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el present Avís Legal.