POLÍTIQUES

L’Estratègia ELX2030 la integren un conjunt de polítiques que està desenvolupant l’Ajuntament d’Elx orientades a convertir en realitat la visió de futur d’Elx.

Polítiques

Ser un municipi verd en el qual prevalga el principi de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica és el propòsit estratègic d’Elx.

Les polítiques municipals es plantegen, a curt i mitjà termini, la promoció i la potenciació del desenvolupament sostenible, el progrés social, el creixement econòmic, la prosperitat urbana, la salut i el benestar personal, i la qualitat de vida a Elx.

Objectius principals

  1. Preservar i millorar el medi ambient per a augmentar el nivell de qualitat de vida ciutadana, protegir la salut personal i salvaguardar els ecosistemes locals.
  2. Fomentar la igualtat d’oportunitats i la integració socioeconòmica per a millorar les condicions de vida i de treball de les persones i col·lectius més vulnerables.
  3. Potenciar la prosperitat econòmica i la creació d’ocupació de qualitat.
  4. Promoure un desenvolupament urbà i rural equilibrat que respecte i millore els valors ambientals, paisatgístics i culturals vinculats al territori.
  5. Afavorir l’exercici del dret a un habitatge assequible, digna i adequada.
  6. Impulsar els processos de regeneració i renovació urbana per a millorar la qualitat de les infraestructures, equipaments i serveis públics i rehabilitar el parc edificatori.

Els valors de la sostenibilitat, l’ecoinnovació, la creativitat i la digitalització han de ser la base de les polítiques municipals per a millorar el present i crear el futur d’Elx.