Presentació del  “Llibre Blanc de l'Habitatge Comunitat Valenciana”

El director del Pla ELX2030, Antonio Martínez, ha assistit a la Jornada de presentació del Llibre Blanc de l’Habitatge Comunitat Valenciana, un document d’anàlisi i diagnòstic de la situació de l’habitatge a la nostra comunitat, amb la qual cosa es proposa un marc estratègic i es desenvolupen una sèrie de línies d’acció decisives per a la futura política d’habitatge.

Els tres principis que haurien de regir les polítiques d’habitatge són: descomercialitzar, socialitzar i resituar l’habitatge.

En l’apartat del llibre, “Anàlisi i diagnòstic”, s’aborden les polítiques d’habitatge en el context europeu, a Espanya i a la Comunitat Valenciana, per a, a continuació, realitzar una anàlisi del parc residencial en la comunitat i conéixer les necessitats habitacionals, des de la perspectiva de la funció social de l’habitatge, la qualitat constructiva i qualitat funcional i espacial, i l’accés a l’habitatge. Tot això ha proporcionat dades encaminades a identificar persones desfornides d’habitatge, a caracteritzar l’assequibilitat, a conéixer les dades sobre emancipació dels jóves, i a la demanda de canvi i mobilitat residencial. Com a conclusió, s’identifiquen una sèrie de deficiències en diferents àmbits relatius a l’habitatge, de tipus infraestructural, social i administratiu.

El capítol “Marc estratègic” del llibre proposa tres reflexions sobre la mirada contemporània a l’habitatge, que volen ser sintetitzades en el concepte “d’equitat habitacional” sobre la base dels tres principis que s’estableixen i que haurien de regir les polítiques d’habitatge: descomercialitzar, socialitzar i resituar l’habitatge.

Finalment, d’acord amb el resultat i les conclusions de l’anàlisi efectuada i els principis ideològics establits, l’últim capítol proposa una bateria de 17 línies d’acció que se centren en 53 actuacions concretes, emmarcades en 7 eixos estratègics:

  • Garantir l’accés a l’habitatge.
  • Fomentar l’habitatge a preus controlats en règim de lloguer.
  • Mobilitzar els habitatges deshabitats.
  • Impulsar la millora de la qualitat i les condicions dels habitatges.
  • Propiciar un entorn inclusiu.
  • Adaptar l’habitatge a les noves necessitats.
  • Millorar la gestió, la coordinació i la informació.