Presentació d'ELX2030 al Consell Agrari Municipal

Els membres del Consell Agrari Municipal d’Elx (CAME) van tindre coneixement de l’inici dels treballs del Pla Estratègic ELX2030, per part del seu director, Antonio Martínez, el qual va insistir en la importància del Camp d’Elx per al projecte de desenvolupament urbà, sostenible i integrat que s’està dissenyant per al municipi il·licità.

El CAME és un òrgan complementari municipal, la finalitat del qual és la de canalitzar la participació dels agricultors del Camp d’Elx i la ciutadania relacionada amb el sector agrari, les organitzacions professionals agràries més representatives i les organitzacions sindicals de treballadors agraris, així com les organitzacions agràries implantades en el municipi.

El Camp d’Elx i la sostenibilitat del seu desenvolupament mediambiental, social i econòmic constituïx una prioritat estratègica d’ELX2030.

Entre les funcions del CAME destaquen l’avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats; l’assessorar als restants òrgans municipals en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari atribuïts al municipi; el proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari i el fomentar la formació professional, cultural i recreativa dels agricultors.

A més, correspon al CAME informar la Corporació Local especialment sobre l’estat de conservació de vies i obres rurals, els serveis de Guarderia Rural, la prevenció i defensa contra plagues i malalties dels cultius del municipi, foment agropecuari i de l’agricultura ecològica, la modernització i reforma dels sistemes productius, racionalització dels recursos hídrics, investigació, transferència de tecnologia i capacitació professional, reforma de les estructures comercials i foment de la indústria agroalimentària, foment i modernització del cooperativisme agrari, programa de desenvolupament rural i conservació del medi ambient i aprofitament social de la naturalesa.

El Camp d’Elx és font de riquesa i ocupació, es patrimoni cultural, paisatgístic i ambiental i és suport identitari d’Elx.

Molts dels temes relacionats amb el projecte de Capital Verd Europea, a què aspira Elx en l’horitzó de l’any 2030, estaran vinculats amb el desenvolupament del sector agrícola en el municipi il·licità i per això és essencial la implicació i informe del Consell Agrari.

En la sessió del Consell es van abordar altres importants temes per al sector agrari il·licità. La presentació del projecte d’Ordenança reguladora dels usos i costums en el medi rural, que reuneix en un sol text tota la reglamentació que afecta el camp il·licità. El Pacte INTERINTERVEGAS, que busca defendre l’agricultura sostenible i la preservació del territori a través d’aquesta activitat econòmica i el Xec Verd, que permet als propietaris d’horts sol·licitar una subvenció per a sufragar les despeses de l’IBI rústic i urbà, de l’escarmonda de palmeres i dels productes fitosanitaris, que s’utilitzen per a eradicar plagues en la palmera datilera.