Vehicles “ECO” i “CERO EMISSIONS”

Disminuir els nivells de la contaminació ambiental i acústica produïda pel transport és una prioritat estratègica d’una Ciutat Verda.

Cada vegada més la ciutadania i les empreses prenen consciència de la necessitat d’una mobilitat ecològica i aposten per desplaçar-se amb vehicles energèticament eficients i menys contaminants.

Com arreplega la Llei 34/2007, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera, des de les administracions públiques s’ha de promoure la fiscalitat ecològica.

Per a aconseguir aquest objectiu l’Ajuntament d’Elx incentiva els vehicles respectuosos amb el medi ambient, per mitjà de mesures econòmiques incorporades en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i en la Taxa per Estacionament en Zones Reservades.

En l’Impost s’estableix una bonificació del 75% de les tarifes a:

  • Vehicles que incorporen tecnologies de baixa contaminació, és a dir, aquells el llindar d’emissions de CO2 dels quals és igual o inferior a 120 g/km o que disposen de l’Etiqueta d’Eficiència Energètica “ECO”.
  • Vehicles híbrids que incorporen almenys una tecnologia derivada de: gas natural, electre-gasolina, electre dièsel o electre-gas.
  • Vehicles que incorporen al cent per cent tecnologia sense emissions contaminants, com els vehicles elèctrics, electre-solars, els que utilitzen hidrogen o aire comprimit, o que disposen de l’Etiqueta d’Eficiència Energètica ”CERO EMISSIONS”.

D’altra banda, el pagament de la taxa, comunament denominada de l’ORA, està exempt durant les dos primeres hores d’estacionament per als vehicles qualificats com “CERO EMISSIONS” “ECO”.